Valg på valgdagen foregår ved at det avgis stemme i bankens lokaler onsdag 29. januar 2020 mellom klokken 10.00 – 15.00. Stemme kan også avgis ved e-post til bs@68nord.no

Hvem kan stemme?
Kunder i Sparebank 68° Nord som har, og i de siste 6 måneder har hatt, innskudd i banken på over kr 2.500. Ingen innskyter kan avgi mer enn en stemme.

Oversikt over hvem som er på valg til generalforsamlingen i Sparebank 68°Nord finner du her:
Valgkomiteens innstilling

Stemme avgis ved å gi tilbakemelding til banken på kandidat som foreslås (enten etter innstilling fra valgkomité, alternativt foreslå ny kandidat).

Det orienteres videre om at banken er i fusjonssamtaler med Ofoten Sparebank. Ved positivt vedtak om sammenslåing vil det bli igangsatt helt ny valgprosess i forhold til kunderepresentasjon i bankens generalforsamling. I så tilfelle vil det bli avholdt fysisk kundevalgmøte i bankens lokaler ved en senere anledning i år.