Bankens forstanderskap har i møter 30. mai og 17. juni 2013 vedtatt å etablere Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank. Dette innebærer at Harstad Sparebank blir egenkapitalbevisbank.
Kr 150 millioner overføres til stiftelsen gjennom etablering av eierandelskapital ved konvertering av grunnfondskapital. Kr 4 mill overføres i tillegg til stiftelsen som gave.

Stiftelsens inntekter vil genereres fra utbytte på egenkapital- bevisene i Harstad Sparebank og vil variere med bankens resultater. Etableringen forutsetter tillatelse fra Finanstilsynet og Finansdepartementet om tillatelse til konvertering og etablering av sparebankstiftelse. Forutsatt godkjennelse etableres stiftelsen høsten 2013. Stiftelsen blir eier i Harstad Sparebank med ca 40 %.

Gjennom etableringen vil gavevirksomheten til banken kunne profesjonaliseres ytterligere. Endring til egenkapitalbevisbank gir også muligheter for kunder og ansatte til å bli eiere i Harstad Sparebank. Det er også et mål å engasjere flere ressurspersoner i lokalsamfunnet gjennom stiftelsens generalforsamling og styre. Som egenkapitalbevisbank får man også tilgang til etablert instrument for å hente ny kapital gjennom emisjoner ved eventuelle framtidige behov for tilførsel av kapital.

Ved spørsmål kontakt:
Styreleder Ole T. Andreassen
Tlf: 91 57 12 20    E-post: ole.t.andreassen@online.no
Banksjef Tore Karslen
Tlf: 90 91 23 70     E-post: tk@harstad-sparebank.no

Saken i media:
Artikkel på ht.no
Artikkel på nordlys.no