Generalforsamlingen i Sparebank 68° Nord vedtok i møte 30. mars 2021 regnskap for 2020, der disponering til utbytte ble satt til kr 5,- pr. egenkapitalbevis. Av dette utbetales kr 2,50 pr. egenkapitalbevis som kontantutbytte, og generalforsamlingen ga dessuten styret fullmakt til å vurdere utbetaling av tilleggsutbytte på inntil kr 2,50 pr egenkapitalbevis tidligst 1.oktober 2021, forutsatt at de makroøkonomiske utsiktene gir grunnlag for dette.

Vedtaket om utbytte ble fattet i henhold til innstilling fra styret. 

Dette innebærer at alle EK-beviseiere har mottatt melding fra VPS om utbetaling av på kr 2,50 per EK-bevis. Styret vil så, tidligst 1.oktober 2021, vurdere utbetaling av tilleggsutbytte på inntil kr 2,50 pr egenkapitalbevis dersom de økonomiske utsiktene gir grunnlag for dette. Styret har som mål at slikt utbytte skal utbetales. 

BAKGRUNN FOR STYRETS INNSTILLING TIL UTBYTTE 
Finansdepartementet og Finanstilsynet har i forbindelse med bankenes årsoppgjør for 2020 sendt brev til styrene i alle bankene i Norge. De finansregulatoriske myndigheter presiserte at de var svært opptatt av at det fortsatt er stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen, og det er derfor viktig at bankene ikke disponerer overskuddsmidler på en måte som kan svekke utlånsevnen. 

Styrets har gjort en grundig vurdering av de pålagte utbyttebegrensningene fra Finansdepartementet og Finanstilsynet, og dessuten drøftet dette med bankens revisor. 

Styret har valgt å følge føringene i Finanstilsynet brev av 8. mars 2021 som angir maksimal utbytteutbetaling på 30 prosent av eierandelskapitalens andel av de kumulerte årsresultatene for 2019 og 2020 fratrukket utbetalte utbytter i 2020. Utbyttebegrensingene fra Finantilsynet gjelder i utgangspunktet fram til 30. september 2021. 

For Sparebank 68° Nord innebærer dette en maksimal utdeling per egenkapitalbevis på kr 2,77. Styret valgte å innstille på en utdeling på kr 2,50, som tilsvarer en kumulert utdelingsgrad for 2019 og 2020 på 28,4%, som gir en liten sikkerhetsmargin til grensen på 30%. 

Styret valgte også å innstille til generalforsamlingen om å få tildelt fullmakt til å vurdere utbetaling av tilleggsutbytte på inntil kr 2,50 pr egenkapitalbevis tidligst 1.oktober 2021. Ved utbetaling av utbytte på kr 2,50 etter 1.oktober 2021 vil utdelingsgraden for regnskapsåret 2020 øke til 64% som vil være i henhold til vedtatt utbyttepolitikk. 

Styret vil i sin vurdering av tilleggsutbytte etter 1.oktober legge vekt på forutsigbarhet i forhold til vedtatt utbyttepolitikk, og dersom det ikke komme nye økonomiske tilbakeslag som skaper ny og økt makroøkonomisk usikkerhet, er det per dags dato ikke forhold internt i Sparebank 68° Nord som tilsier at styret vil holde tilbake utbetaling av tilleggsutbytte. 

UTBYTTEPOLITIKK I SPAREBANK 68° NORD  
Styret vedtok i januar 2021 ny utbyttepolitikk som angir at årsoverskuddet etter skatt vil bli fordelt mellom egenkapitalbeviseierne og sparebankens fond i samsvar med deres relative andel av bankens egenkapital (eierbrøken). Egenkapitalbeviseiernes andel av overskuddet fordeles mellom utbytte og utjevningsfond med et uttalt mål om at 50‐100 prosent skal utbetales som utbytte. 

Utbetalt utbytte på kr 2,50 tilsvarer en utbetalingsgrad på 32% for regnskapsåret 2020. Dersom styret finner grunnlag for utbetaling av tilleggsutbytte, og slik utdeling ikke vil være i strid med retningslinjer og/eller anbefalinger fra Finanstilsynet, vil utdelingsgraden øke til 64% ved tilleggsutbytte på kr 2,50 pr egenkapitalbevis. 

 

Ved spørsmål, vennligst kontakt: 
Tor-Andre Grenersen, Adm. banksjef, tlf 911 56 830. 
Tore Karlsen, Banksjef finans og virksomhetsstyring, tlf 909 12 370