Om egenkapitalbeviset

Egenkapitalbeviset er sparebankenes egenkapitalinstrument, og har klare likhetstrekk med aksjer. Forskjellen knytter seg først og fremst til eierrett til selskapsformuen og innflytelse i bankens organer. Hovedprinsippet er at overskuddet fordeles forholdsmessig etter egenkapitalbevisenes eierandel og institusjonens øvrige kapital. Instrumentet ble introdusert i 1988 - da under navnet grunnfondsbevis. I 2009 ble navnet endret til egenkapitalbevis. Harstad Sparebank sitt Forstanderskap vedtok i 2013 å opprette Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank. Sparebankstiftelsens hovedformål er å utøve et stabilt og langsiktig eierskap i Harstad Sparebank herunder å forvalte egenkapitalbevis tilført ved opprettelsen. Stiftelsen fikk overført kr 150 mill. gjennom etablering av eierandelskapital ved konvertering av grunnfondskapital. Stiftelsen ble dermed eier i Harstad Sparebank med ca. 40 %, og er fortsatt eneste egenkapitalbeviseier.


Utbyttepolitikk

Overskuddet vil bli fordelt mellom eierandelskapitalen (egenkapitalbeviseier(e)) og bankens grunnfond i samsvar med deres andel av bankens egenkapital. Inntil halvparten av eierandelskapitalens andel av overskuddet kan utbetales som utbytte, og tilsvarende inntil halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet kan disponeres til gaver. Resterende del av overskuddet overføres henholdsvis utjevningsfondet og grunnfondet.
Bankens egenkapitalutvikling og soliditet vil bli tillagt vekt ved fastsettelse av utbyttenivå, samt forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital.