Utbyttepolitikk vedtatt januar 2021

Sparebank 68° Nord har som finansielt mål å oppnå økonomiske resultater som gir konkurransedyktig og stabil avkastning på bankens egenkapital. Resultatene skal skape verdier for egenkapitalbeviseierne i form av utbytte og verdistigning på egenkapitalbevisene som samlet gir konkurransedyktig langsiktig avkastning.

Årsoverskuddet etter skatt vil bli fordelt mellom egenkapitalbeviseierne og sparebankens fond i samsvar med deres relative andel av bankens egenkapital (eierbrøken).
Egenkapitalbeviseiernes andel av overskuddet fordeles mellom utbytte og utjevningsfond. Sparebank 68° Nord har som mål at 50‐100 prosent utbetales som utbytte.

Ved fastsettelse av utbytte vil det bli tatt hensyn til bankens resultatutvikling, forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser, stabilitet i utbytte samt bankens behov for kjernekapital.

Dersom det i et enkelt år ikke er resultatmessig dekning for et konkurransedyktig utbytte, vil midler fra utjevningsfondet kunne bli benyttet for å kompensere for dette.
Bankens utbyttepolitikk vil være grunnlaget for de vedtak som styret foreslår at generalforsamlingen vedtar.